سر فاطمه برحی ۱۸ ساله، ساکن آبادان، به دست همسرش از بدن جدا شد. همسر فاطمه که پسرعموی او نیز بوده ادعا کرده فاطمه پس از عقد با مردی فرار کرده و همین دلیل قتل بوده است.

هنوز در برخی از مناطق ایران سنت «ناف بریدن» پابرجاست. در این سنت ناف دختران در بدو تولد به نام فردی، بریده می‌شود. مردان طایفه برای عاشقی و ازدواج دختری که تازه متولد شده است تصمیم می‌گیرند. بر اساس تحقیقات انجام شده آمار قتل‌های ناموسی در مناطقی که این رسم اجرا می‌شود بسیار بالاست. در این مناطق سر باز زدن از ازدواج از پیش تعیین شده، زنان جوان را به کام مرگ می‌کشد و برخی از موارد زنان پس از ازدواج اجباری فرار می‌کنند. فرار آنها لکه ننگی بر دامن طایفه قلمداد می‌شود و مجوز قتلشان. نه تنها زنان تحت فشار این سنت‌اند، بلکه مردان طایفه نیز در صورتی که از این قوانین تبعیت نکنند با انگ «بی‌غیرتی» و «بی‌شرافتی» از جامعه طرد می‌شوند. مرداني که در چنین فضایی زندگی ميكنند تحت فشار زيادي قرار دارنـد. "مـردی را مـيشناسـم كـه همسرش پس از طلاق از او، با دوست او ازدواج كرد، اما او اقدام به قتـل وب نكـرد. ايـن امـر باعـث شـد كـه مـوجی از فشـارها و تحقيرهـا بـه طـرف او و خانوادهاش سرازير شود. نهايتاً او يك شب براي هميشـه از ايـن شـهر رفـت و ارتباط خود را با خانواده و اقوامش قطـع كـرد. حتـی خـانواده‌اش بـه او پيغـام دادند كه اگر خودت قصد كشتن اين زن را نداری، پـس اجـازه بـده مـا او را بكشيم. مرد طايفه هم كمتر از زن طايفه تحت فشار نيسـت، هرچنـد كـه زنـان در اين منطقه تحت فشارهای گوناگون قرار دارند"

از کتاب فاجعه خاموش، پروین بختیاری نژاد

 

این پست را در اینستاگرام ببینید

 

Posted in honor violence and tagged .